Cubing Classroom Kibiminx(with ridges)

Cubing Classroom Kibiminx(with ridges)

Previous article Meilong 7x7x7
Next article GuoGuan Yuexiao E/Yuexiao EDM